top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP BEDDEN EN TOEBEHOREN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van verkoop en levering van bedden, matrassen en toebehoren. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de koper wordt afgesloten. Deze laatste wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve voor zover en in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door B&B Miranoza aanvaard worden.

 

1. Alle offertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis vanwege B&B Miranoza. Indien na het maken van een offerte, maar voor het tot stand komen van de verkoop, de prijzen van de leveringen, waarop de offertes gebaseerd zijn, door bepaalde omstandigheden gewijzigd worden zoals onder meer een gewijzigde inkoopprijs, lonen of belastingen, zal B&B Miranoza gerechtigd zijn om de prijs te herzien. In dergelijk geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

 

2. Iedere verkoop is voor B&B Miranoza slechts bindend na schriftelijke bevestiging door B&B Miranoza. Bestellingen ondertekend door de klant verbinden deze onherroepelijk, ongeacht of er werd betaald of niet.

 

3. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te goeder trouw en bij benadering opgegeven en binden B&B Miranoza niet, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst. Vertragingen in de levering of uitvoering van de werkzaamheden geven de klant niet het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, noch geven ze de klant het recht de koopwaar te weigeren, noch op een schadevergoeding. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de koper betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

 

4. Er zal pas tot levering van de bestelde goederen worden overgegaan na volledige betaling van de bestelling, inclusief transportkosten, door de klant.

 

5. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn facturen van B&B Miranoza betaalbaar via overschrijving. Elke factuur die niet binnen de voorziene termijn betaald wordt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling (a) de wettelijke verwijlinterest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties opbrengen en (b) verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

 

6. Met uitzondering van de klachten wegens verborgen gebreken dienen alle klachten, waaronder ook deze betreffende de niet-conformiteit en zichtbare gebreken op straffe van verval te gebeuren per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de zeven dagen na ontvangst van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 28 dagen na ontdekking ervan schriftelijk per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden meegedeeld, dit op straffe van verval van recht.

 

7. De klant geniet een garantie op bestelde bedden, boxsprings en matrassen. Hier gelden de garantievoorwaarden van de betrokken leverancier, Revor Bedding N.V., die zijn terug te vinden via deze link.

 

8. De aansprakelijkheid van B&B Miranoza is hoe dan ook beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade en tot belope van de het gefactureerde bedrag van de betreffende levering, inclusief BTW. B&B Miranoza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade.

 

9. Geleverde materialen worden niet teruggenomen, behoudens bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, in welk geval 70% van de prijs wordt terugbetaald, mits ongeschonden retour naar de magazijnen van betrokken leverancier(s). In dat geval dient de klant ook de kosten voor het transport naar de leverancier te vergoeden. De verpakking wordt in zodanig geval teruggenomen aan 50% van de aangeduide waarde.

 

10. Alle innings- en protestkosten verbonden aan betaalmiddelen en/of verbonden aan betalingsaanmaningen zijn ten laste van de koper.

 

11. Bij annulatie van een bestelling door de klant, behoudt B&B Miranoza het recht voor een schadevergoeding te eisen van 10% op de totale waarde van de bestelling en van 30% op de totale waarde van de bestelling indien de uitvoering van die opdracht is aangevat.

 

12. In geval van verschillen tussen de diverse vertalingen van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

13. Alle overeenkomsten afgesloten met B&B Miranoza, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

bottom of page